Oznamy


Zápis detí do Materskej školy na šk.rok

2020/2021

Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s platnou legislatívou (§ 59 zákona č. 245/2008 Z.z. a v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.) vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021.

Zápis detí bude prebiehať od 30. 04. – 31. 05. 2020. v priestore kancelárie riaditeľky MŠ.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú rodič obdrží u riaditeľky MŠ.

Žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s údajmi o povinnom očkovaní podľa § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení predloží riaditeľke materskej školy.

Rodičia si so sebou prinesú občiansky preukaz a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu.

Spravidla prijímame deti vo veku od troch do šiestich rokov. Počet prijatých detí závisí od kapacitných možností MŠ.

Výnimočne môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ale musia mať osvojené hygienické a samoobslužné návyky a ak nie je naplnená kapacita MŠ.

Prednostne budú prijaté deti, ktoré:

  • majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, deti po dovŕšení piateho roku veku,

  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,

  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

  • deti, ktorých rodičia podali žiadosť o prijatie do MŠ v termíne stanovenom riaditeľkou školy.


Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľka najneskôr do 30. júna 2020.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa je zákonný zástupca povinný predložiť riaditeľke materskej školy do 25. mája 2020.

Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do materskej školy deti, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

Žiadam rodičov, aby dodržali termín zápisu a odovzdanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.


Riaditeľka MŠ

PaedDr. Renáta Šomodiová