Zápis detí do Materskej školy na ŠkolskÝ ROK 2024/2025


Riaditeľka MŠ Sasinkovo 320, 92 65 Sasinkovo, v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa uskutoční

od 02.mája do 31. mája 2024.


Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú rodič predloží podpísanú oboma rodičmi riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast aj s údajom o povinnom očkovaní.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosť do MŠ nájdu rodičia na web stránke MŠ: https://materskaskolasasinkovo.sk

Spôsob podania žiadosti:

 • osobne v čase od 8.00-12:00 hod a 13:00 – 15:00 hod.

 • písomne poštou, na základe vlastnej žiadosti rodiča, ktorá musí obsahovať údaje na základe zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.

 • naskenovanú mailom /materskaskola.sasinkovo@gmail.com/

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľka do 30. júna 2024.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • dieťa, pre ktoré je plnenie preprimárneho vzdelávania povinné ( dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta 2024), tieto detí sa budú prednostne prijímať podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak

 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a jeho zákonný zástupca požiadal o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku.

Výnimočne môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ale musia mať osvojené hygienické a samoobslužné návyky a ak nie je naplnená kapacita MŠ.

Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do materskej školy deti, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

Žiadam rodičov, aby dodržali termín zápisu a odovzdanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Riaditeľka MŠ

PaedDr. Renáta Šomodiová

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a potvrdenie od lekára

POTREBY DIEŤAŤA PRI NÁSTUPE DO MŠ

Pri nástupe do materskej školy musí mať každé dieťa:


 • evidenčný lístok s údajmi dieťaťa (obdržíte v septembri pri nástupe dieťaťa)

 • vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa (obdržíte v septembri pri nástupe dieťaťa)

 • informatívny súhlas so spracovaním osobných údajov (obdržíte v septembri pri nástupe dieťaťa)

 • kópiu kartičky poistenca

 • papučky, nie šľapky!!!

 • náhradné veci na prezlečenie (tepláky, tričko, ponožky, spodné prádlo)

 • pyžamo

 • uterák (po skončení epidémie COVID – 19)

 • cvičebný úbor len predškoláci


Všetky veci prosíme označiť menom dieťaťa.

Súbory na stiahnutie ktoré budú potrebné pri opätovnom nástupe do MŠ

Čestné vyhlásenie

Cestne vyhlasenie.docx

Čestné vyhlásenie 2

Cestne vyhlasenie2.docx

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťomNikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Prevádzka materskej školy Sasinkovo 320 

 • v čase 6:30 - 15:30 hod
 • celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajácich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum
 • dieťa môže sprevádzať len jeden zákonný zástupca
 • sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemilogickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa
 • všetky osoby si pri vstupe do budovy MŠ musia vydezinfikovať ruky dezinfekčným prostriedkom, ktorý bude umiestnený pri vstupe do budovy
 • sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky (počas výchovno vzdelávacieho procesu deti rúška nie sú povinné nosiť)

Čo dieťa v MŠ potrebuje:

Pri nástupe do MŠ musí mať každé dieťa:
 • papuče (nie šlapky !!! )
 • náhradné veci na prezlečenie (najmenšie deti aj viac kusov)
 • pyžamo
 • posteľnú bielizeň (najmenšie deti nepremokavú plachtu alebo chránič matraca)
 • rúško v skrinke

Zákaz nosenia akýchkoľvek predmetov a hračiek z domu !!!

Stiahnuť žiadosť

Stiahnuť lekárske potvrdenie

Školská zrelosť: Čo všetko by mal ovládať budúci prvák?

Prispievame pár informáciami, čo by malo dieťa vedieť pri zápise na základnú školu.