Oznamy

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že po dohode so zriaďovateľom, vzhľadom na epidemiologickú situáciu v okrese a chorobnosť detí, bude prevádzka materskej školy v čase vianočných prázdnin: 20.12.2021 - 7.1.2022 prerušená.

Nástup detí do MŠ po prázdninách je v pondelok 10.1.2022.


Ďakujeme.

POTREBY DIEŤAŤA PRI NÁSTUPE DO MŠ

Pri nástupe do materskej školy musí mať každé dieťa:


 • evidenčný lístok s údajmi dieťaťa (obdržíte v septembri pri nástupe dieťaťa)

 • vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa (obdržíte v septembri pri nástupe dieťaťa)

 • informatívny súhlas so spracovaním osobných údajov (obdržíte v septembri pri nástupe dieťaťa)

 • kópiu kartičky poistenca

 • papučky, nie šľapky!!!

 • náhradné veci na prezlečenie (tepláky, tričko, ponožky, spodné prádlo)

 • pyžamo

 • uterák (po skončení epidémie COVID – 19)

 • cvičebný úbor len predškoláci


Všetky veci prosíme označiť menom dieťaťa.

Zápis detí

Zápis detí do Materskej školy na šk.rok

2021/2022

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú rodič predloží podpísanú oboma rodičmi riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast aj s údajom o povinnom očkovaní.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosť do MŠ nájdu rodičia na web stránke MŠ: materskaskolasasinkovo.sk


Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva

od 3. mája do 31. mája.


Spôsob podania žiadosti:

 • osobne v čase od 8.00-12:00 hod a 13:00 – 15:00 hod.

 • písomne poštou, na základe vlastnej žiadosti rodiča, ktorá musí obsahovať údaje na základe zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.

 • naskenovanú mailom /materskaskola.sasinkovo@gmail.com/

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľka do 15. júna 2021.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • dieťa, pre ktoré je plnenie preprimárneho vzdelávania povinné ( dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta 2021), tieto detí sa budú prednostne prijímať podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak

 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a jeho zákonný zástupca požiadal o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku.

Výnimočne môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ale musia mať osvojené hygienické a samoobslužné návyky a ak nie je naplnená kapacita MŠ.

Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do materskej školy deti, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

Žiadam rodičov, aby dodržali termín zápisu a odovzdanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.


Riaditeľka MŠ

PaedDr. Renáta Šomodiová

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a potvrdenie od lekára

Vážení rodičia!!!

Od pondelka 22.03.2021, na základe odporúčania RÚVZ, bude prevádzka materskej školy obnovená.


Podmienkou nástupu detí do MŠ je:

- potvrdenie zákonného zástupcu o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako sedem dní,

- predloženie čestného vyhlásenia(ktoré nájdete na našej webovej stránke, poprípade Vám bude dané k podpisu ráno pri preberaní dieťaťa v MŠ),

- každé dieťa musí mať rúško.

Žiadame Vás o dodržiavanie prísnych hygienických opatrení ako je: nosenie respirátora, dezinfekcia rúk, dodržiavanie sprievodu na jedno dieťa, jeden rodič.

Tiež Vás prosíme, aby ste čo i len pri najmenšom podozrení ochorenia dieťaťa, alebo členov rodiny, dieťa do škôlky nevodili a nechali si ho doma.

Predídeme tak šíreniu nákazy a uzatvoreniu MŠ.PaedDr. Renáta Šomodiová,  riaditeľka MŠ

Súbory na stiahnutie ktoré budú potrebné pri opätovnom nástupe do MŠ

Čestné vyhlásenie

Cestne vyhlasenie.docx

Čestné vyhlásenie 2

Cestne vyhlasenie2.docx

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťomNikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Prevádzka materskej školy Sasinkovo 320 

 • v čase 6:30 - 15:30 hod
 • celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajácich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum
 • dieťa môže sprevádzať len jeden zákonný zástupca
 • sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemilogickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa
 • všetky osoby si pri vstupe do budovy MŠ musia vydezinfikovať ruky dezinfekčným prostriedkom, ktorý bude umiestnený pri vstupe do budovy
 • sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky (počas výchovno vzdelávacieho procesu deti rúška nie sú povinné nosiť)

Čo dieťa v MŠ potrebuje:

Pri nástupe do MŠ musí mať každé dieťa:
 • papuče (nie šlapky !!! )
 • náhradné veci na prezlečenie (najmenšie deti aj viac kusov)
 • pyžamo
 • posteľnú bielizeň (najmenšie deti nepremokavú plachtu alebo chránič matraca)
 • rúško v skrinke

Zákaz nosenia akýchkoľvek predmetov a hračiek z domu !!!

Stiahnuť žiadosť

Stiahnuť lekárske potvrdenie

Školská zrelosť: Čo všetko by mal ovládať budúci prvák?

Prispievame pár informáciami, čo by malo dieťa vedieť pri zápise na základnú školu.